کلاسهای کیوکوشین کان  کاراته در  استان مرکزی  ۱

-اراک کانون بسیج -روزهای زوج-شیهان خوانساری درهمه سنین

 ۲-اراک رنگرزها روزهای فردساعت۱۹( شیهان خوانساری   )خنداب=سنسی ابراهیمی

 ۳-آشتیان -سنسی تاج اباد

۴-دلیجان -سنسی جعفری

 ۵-اراک انبار جهاد -روزهای فرد - سنسی آخوندی

 ۶-تفرش - سنسی طرخورانی

 ۷- شهر سنجان - سنسی کاووسی

 ۸-خرمدشت - سنسی مرادی

۹- شازند - سنسی اکرمی

۱۰- شهر خمین -سنسی مرادی

           

+ نوشته شده توسط خوانساری در دوشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 23:44 |

۱-سنسی امیدی

۲-سنسی رضایی

3-سنسی سوادیژ

4-سنسی مالک ابادی

۵سنسی علی ابادی

6- سنسی مظاهری

۷-سنسی مقدسی

۸-سنسی بذمی   

۹سنسی ابراهیمی

۱۰-سنسی جام ابادی

۱۱-سنسی داودابادی

12- زاهدی

13-مرجانی

۱۴-قربانی

15-فراهانی

۱۶-کمندلو

17-امیری

۱۷ ریاحی

۱۸-سنسی فراهانی

19-سنسی تاج گردون۲۰

20-سنسی حسینی

21-سنسی عسگری

۲۲سنسی امیری

۲۳سنسی صفایی

۲۴سنسی حکامی

25-سنسی مرجانی

ادامه دارد.......

+ نوشته شده توسط خوانساری در چهارشنبه ششم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 15:17 |
  
+ نوشته شده توسط خوانساری در شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 12:59 |


Powered By
BLOGFA.COM